Regulamin

1. Organizatorem i właścicielem Fitowo Camp – Tydzień Zdrowego Życia jest firma „Celowo Anna Raimann” z siedzibą w Kalu.
2. Zajęcia podczas Fitowo Camp mają formę rekreacyjnych zajęć ruchowych prowadzonych w terenie otwartym i w lesie, a także warsztatów rozwojowych oraz kulinarnych/dietetycznych.
3. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest ukończenie 18 roku życia, brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz opłacenie kosztu uczestnictwa w obozie w zadeklarowanych terminach. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych – o przyjęciu na dany termin decyduje kolejność wpłat.
4. Liczba uczestników niezbędnych do rozpoczęcia turnusu to minimum 6 osób.
5. Każdy uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie i zgodę lekarza na udział w zajęciach sportowych oraz podpisać oświadczenie, że jest zdrowy i może wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne i bierze odpowiedzialność za swój stan zdrowia i decyzje podjęte podczas pobytu.
6. W przypadku niemożliwości wykonywania niektórych, określonych ćwiczeń fizycznych, bądź alergii, uczuleń, których uczestnik jest świadom – powinien powiadomić organizatora przez rozpoczęciem zajęć za pomocą wypełnienia odpowiednich pól w formularzu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestników oraz reakcje alergiczne, a także za to, co uczestnik robi w czasie wolnym. Jednocześnie zapewnia uczestnikom opiekę medyczną i ubezpieczenie NNW.
8. Organizator nie zapewnia strojów sportowych, należy we własnym zakresie posiadać stroje do ćwiczeń (w tym ubrania dostosowane do niskich temperatur: długie spodnie, ciepłe skarpetki, czapki, rękawiczki i kurtki, najlepiej przeciwdeszczowe), buty do biegania, stroje kąpielowe, klapki.
9. Fitowo Camp – Tydzień Zdrowego Życia jest organizowany w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej publicznie na stronie: www.fitowo.pl
10. Opłata za turnus jest wnoszona na konto firmy:
Celowo Anna Raimann
Kal 16 g, 11-600 Węgorzewo
tytułem: zaliczka na Fitowo Camp i termin obozu
11. Istnieją dwie opcje płatności za turnus:
Opcja 1: Płatność jednorazowa w wysokości 2199 zł.
Opcja 2: Płatność rozłożona na 2 raty, w wysokości 1199 zł każda.
12. Nieuregulowanie opłaty w terminie oznacza rezygnację z udziału w turnusie.
13. Warunki ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w Fitowo Camp po dokonaniu wpłaty:
– w przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 2 miesiące przed rozpoczęciem turnusu lub wcześniej, zwracamy 100% wpłaconej kwoty.
– w przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 1 miesiąc przed rozpoczęciem zajęć, zwracamy 50% wpłaconej kwoty.
– w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem turnusu nie zwracamy dokonanej wpłaty za uczestnictwo.
13a. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu turnusu:
• z przyczyn od siebie niezależnych, spowodowanych tzw. siłą wyższą,
• w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych uczestników, która wynosi 4 osoby.
• W każdym z tych przypadków Organizator bezzwłocznie zwraca Uczestnikom dokonane wpłaty wraz z opłatą wpisową, jednocześnie składając im propozycję odbycia turnusu w innym terminie.
14. Uczestnicy są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach.
15. Organizator zobowiązuje się zorganizować obóz zgodnie z ofertą i zapewnić Uczestnikom:
• prowadzenie treningów oraz warsztatów rozwojowych przez posiadających odpowiednie kwalifikacje Trenerów i Coachów;
• indywidualne materiały szkoleniowe;
• indywidualną sesję coachingową;
• pełne wyżywienie;
• zakwaterowanie.
14. Zapewniamy zakwaterowanie w domku na przeciwko plaży nad jeziorem Święcajty. W domku znajdują się pokoje dwu oraz czteroosobowy. Preferencje odnośnie zakwaterowania należy zgłaszać odpowiednio wcześnie telefonicznie bądź mailowo, w przeciwnym wypadku o wyborze pokoju i łóżka decyduje pierwszeństwo wyboru według kolejności przyjazdu na miejsce.
15. Zajęcia mogą być nagrywane przez Organizatora (z wyłączeniem interakcji pomiędzy uczestnikami) i używane do jego potrzeb informacyjnych i szkoleniowych oraz marketingowych.
16. Organizator ma prawo do robienia zdjęć i wykorzystywania ich w celach promocyjnych i marketingowych.
17. Uczestnik może nagrywać interakcje odbywające się w czasie zajęć lub pomiędzy nimi wyłącznie za zgodą osoby/osób w nich uczestniczących. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tego rodzaju nagrań, bądź zdjęć przez uczestników.
18. Uczestnik zobowiązuje się do wyłączenia lub wyciszenia telefonu podczas zajęć.
19. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności co do treści i otrzymanych materiałów. Wszystkie materiały drukowane i elektroniczne objęte są prawem autorskim i ich powielanie lub udostępnianie bez formalnej pisemnej zgody właściciela praw podlegają sankcjom karnym.
20. Organizator nie odpowiada za koszty związane z dojazdem na obóz, uczestnik zobowiązany jest do zorganizowania dojazdu we własnym zakresie.
21. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu przez Celowo Anna Raimann w celu zorganizowania, obsługi i realizacji obozu, a także do otrzymywania wiadomości email z informacjami odnośnie Fitowo Camp. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
22. Celowo Anna Raimann z siedzibą w Kal 16 g, 11-600 Węgorzewo, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe zbierane w niniejszym formularzu będą przetwarzane na potrzeby organizacji szkolenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowego zrealizowania wszelkich czynności związanych z realizacją szkolenia. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wnioskowania o usunięcie lub zaprzestanie przetwarzania. Podstawą przetwarzania danych są odpowiednio przepisy prawa lub umowa. Zebrane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą na ich podstawie w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą transferowane poza Polskę. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procedur szkoleniowych i upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń ze strony uczestnika szkolenia. Kontakt z administratorem danych: info@fitowo.pl.